ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  จะดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2651