ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  ตั้งอยู่เลขที่  ๕๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด  งหวัด นครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๘๐  
ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  ๑๗  กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๙๗ ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับตำบล ต่าง ๆ ดังนี้
           - ทิศเหนือ            ติดต่อกับตำบลชะอวด อำเภอชะอวด กับอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
           - ทิศใต้                ติดต่อกับตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
           - ทิศตะวันออก      ติดต่อกับอำเภอหัวไทร กับอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
           - ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลชะอวด กับตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ   ที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาจำนวน
๔ โรงเรียน ได้แก่
          ๑. โรงเรียนบ้านควนชิง             ๒. โรงเรียนวัดควนเคร็ง
          ๓. โรงเรียนวัดควนยาว              ๔. โรงเรียนวัดควนป้อม
และมีนักเรียนจากโรงเรียนนอกเขตบริการที่มาเข้าเรียนในโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาอีก ๓ โรงเรียน
          ๑. โรงเรียนบ้านท่าเตียน  ตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๒. โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน  ตำบลการะเกด  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
          ๓. โรงเรียนวัดปากควน  ตำบลเคร็ง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อักษรย่อโรงเรียน
          ช.ธ.     ย่อมาจาก     ะอวดเคร่งรรมวิทยา

คำขวัญโรงเรียน
          ทักษะเยี่ยม   การเรียนดี    กีฬาเด่น    เน้นคุณธรรม    สัมพันธ์ชุมชน

สีประจำโรงเรียน
          สีเหลือง           หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  คุณธรรม  เป็นสีแห่งธรรมะ
          สีแดง             หมายถึง  ความกล้าแกร่ง  กล้าหาญ  ความเข้มข้นของเลือด
รวมสีเหลืองแดง  หมายถึง  ความกล้าหาญบนพื้นฐานคุณธรรม

ต้นไม้ประจำโรงเรียน
          ต้นชิง  มีลักษณะคล้ายต้นกระพ้อ  มีใบติดกันและใบโตกว่าใบกระพ้อ  ก้านและหนามก็ใหญ่กว่ากระพ้อ  เป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มากบน
ควนชิงซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งของโรงเรียน  และเป็นต้นไม้ที่มีคุณประโยชน์กับชาวนาคือชาวนานำเอาใบชิงมาทำเป็นที่กันฝนและเพิงพัก
ในนาข้าว