วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ภายในปี 2568 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ครูมีศักยภาพ มุ่งส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา     สืบสานภูมิปัญญา รักษ์ป่าพรุ ประสานชุมชนบนวิถีความเป็นไทย

ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา   รตฺนํ  เสฏฐํ    (ปัน-ยา-รัด-ตะ-นัง-เสด-ถัง)  คำแปล  ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
         หมายถึง  การศึกษาทำให้เกิดปัญญา  การมีปัญญาก็เหมือนทรัพย์สินที่ประเสริฐยิ่ง