พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
พันธกิจ
          1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          2. พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
          3. พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ
          4. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          5. พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
เป้าประสงค์
          1. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานที่กำหนด
          2. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานที่กำหนด
          3. เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ
          4. เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
          5. เพื่อให้โรงเรียนมีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
 
กลยุทธ์
          การพัฒนาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา“ปีการศึกษา 2565 – 2568 : 4 ปี แห่งการพัฒนา สร้างคุณภาพผู้เรียนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ความร่วมมือชะอวดเคร่งธรรมวิทยาเป็นเดียว ”
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม