ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แบบฟอร์ม ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ม.6/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.5 KB 20826
ม.6/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.84 KB 20818
ม.6 รวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.87 KB 20827
ม.5/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.11 KB 20821
ม.5/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.32 KB 20827
ม.5 รวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.97 KB 20821
ม.4/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.26 KB 20821
ม.4/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90.13 KB 20821
ม.4 รวมห้อง Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.83 KB 20821
ม.3/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.36 KB 20821
ม.3/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.18 KB 20821
ม.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 94.38 KB 20827
ม.1/2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92.11 KB 20827
ม.1/1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 92 KB 20828
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงบประมาณ
แบบเสนอโครงการ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 146710
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 0
รายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง (T-SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 227.86 KB 3
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู (ครูผู้ช่วย) Word Document ขนาดไฟล์ 56.15 KB 8
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) Word Document ขนาดไฟล์ 63.7 KB 9
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 64.47 KB 8
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 63.66 KB 10
>ว9 คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 123842
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 123842
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.87 KB 123830
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.53 KB 123835
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.47 KB 123836
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.15 KB 123835
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (T-SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 157.22 KB 146359
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 146627
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารวิชาการ
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 146597
แบบฟอร์มฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 146534