ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2565
วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ในรูปแบบ on-site ทุกระดับ ซึ่งบรรยากาศภายในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในช่วงเช้ากิจกรรมหน้าเสาธง นายวิชาญ จินพล ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวต้อนรับวันเปิดภาคเรียน มีกิจกรรมคุณครูพบนักเรียน การแนะนำคุณครูใหม่ และนักเรียนพบครูที่ปรึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2565,15:33   อ่าน 418 ครั้ง