ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
19 พฤษภาคม 2565
      โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
โดยมีวัตุประสงค์ ดังนี้
          1. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบ ตลอดจนการดูแลนักเรียน สามารถนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกครองได้
          2. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสพบปะกับครูประจำชั้นและรับทราบข้อมูลพฤติกรรมด้านต่างๆ ทั้งการเรียนและความประพฤติ พร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกัน
          3. เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนานักเรียน
          4. เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองที่เข้มแข็งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน ระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน และระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน
และในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 4.00 จำนวน 5 คน มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม (ได้ระดับผลการเรียน 3.50 ขึ้นไป) จำนวน 31 คน นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น (ได้ระดับผลการเรียน 3.00 - 3.49) จำนวน 21 คน และมอบเกียรติบัตรสำหรับครูที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อเสร็จกิจกรรมในห้องประชุมแล้ว ผู้ปกครองก็ได้เข้าร่วมประชุมชั้นเรียนเพื่อพบปะกับคุณครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง เพื่อรับทราบพฤติกรรมของนักเรียนในความปกครอง และหาแนวทางในการแก้ปัญหา การส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียนร่วมกัน
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2565,19:45   อ่าน 208 ครั้ง