ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ทองขาว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2534 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ คำนวณศิลป์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ทองขาว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติ คำนวณศิลป์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ ปิยวัชรพันธ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ พิชัยยุทธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาภรณ์ คงคานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2555 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิมล นาวารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ จินพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน