ประกาศของโรงเรียน
ประกาศการปิดเรียนปกติแบบออนไซต์ (On-Site) ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

ตามที่โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาได้ประกาศเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On site) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๗  มกราคม ๒๕๖๕  และกำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนในวันที่ ๑ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่ยังไม่คลี่คลายและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงขอดำเนินการดังนี้

{C}๑.      {C}ปิดเรียนออนไซต์ (On site) ตั้งแต่วันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๖๕  

{C}๒.      {C}กำหนดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๔, ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ (Online)

โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 494 ครั้ง