คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายกลิ่น นาคนวล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวิราภร พรหมสมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ สงขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายดนัย เส้งสั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริพร วรรณแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมนูญ คงจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชาญ จินพล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ